TS Forum støtter NLF – og her kan du lese hvorfor

De siste årene har TS Forum Norge støttet det næringspolitiske arbeidet NLF utfører med stigende summer. I 2016 er det vedtatt at støtten skal være på kr 300.000,-. Dette er en stor sum som betinger at det kommer noe ut av støtten - og det gjør det!

Noen eksempler på saker NLF har arbeidet med:

Internasjonalt arbeid – kabotasje – kombinert transport mm.
NLF har arbeidet for opprettelsen av et “Transportpoliti” som skal kunne arbeide dedikert med kontroller for å avdekke ulovlig kabotasjekjøring og andre forhold. I det internasjonale arbeidet hvor NLF deltar både direkte i arbeidet i IRU og gjennom Nordic Logistics Association (NLA) i Brussel, har arbeidet med kabotasjespørsmålet fortsatt gjennom 2015. Etter NLFs mening er kabotasjereglene utdatert og trenger å utvikles basert på ytterligere statistikk og data, som i tillegg kan belyse konsekvensene ved et ytterligere frislipp av markedsadgangen.
Sosiale forhold – minstelønn.
NLF sluttet seg i februar 2015 til at det bør innføres minstelønn (allmenngjøring) for transportbransjen i Norge. NLFs støtte er betinget av at det blir effektive kontrolltiltak slik at det i framtiden ikke er fritt fram for utenlandske arbeidsgivere å konkurrere om transportoppdrag ved å betale «luselønn» til sine sjåfører.
NLF Arbeidsgiver
På landsmøtet i Oslo i 2014 hvor det ble konkluderte med at NLF ikke skal søke medlemskap i en av hovedorganisasjonene NHO eller VIRKE, ble det også slått fast at NLF skal styrke NLF Arbeidsgiverforening.
Miljø – lokale utslipp – temahefte
Lastebilen har utviklet seg svært positivt i miljømessig forstand de siste årene, særlig når det gjelder lokal luftforurensning. Dette er ikke godt nok kjent. NLF arbeider for at kunnskap om lastebilens miljøegenskaper spres. Som ledd i dette arbeidet har NLF nå utarbeidet et nytt temahefte.
Fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital
NLFs har siden 2008 deltatt i Alliansen for norsk, privat eierskap sammen med 10 andre næringsorganisasjoner. Mandatet til Alliansen er å jobbe for å få fjernet formuesskatt på næringsrelatert kapital, en særnorsk skatt som de utenlandske transportørene slipper.
Omdømmebygging – Trafikksikkerhet – Venner på veien
Trafikksikkerhetskampanjen “Venner på veien” retter seg mot barn i 1. og 2. klasse. Kampanjen er et initiativ fra NLF, og gjennomføres av våre medlemmer rundt i hele landet.
Obligatorisk bombrikke
NLF har i flere år arbeidet aktivt mot norske myndigheter for å få på plass en løsning som skal sikre at alle betaler i norske bomstasjoner slik at konkurranseforholdene blir mer likeartede. Det tok altfor lang tid å få dette på plass, men obligatorisk brikke ble iverksatt fra 1. januar 2015.
Hvileplasser
Under behandlingen av Nasjonal Transportplan på Stortinget i 2013 ble NLFs innspill om behov for langt flere døgnhvileplasser enn Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet hadde lagt frem forslag om, tatt til etterretning og innarbeidet i innstillingen fra Transport- og kommunikasjonskomiteen.
Tekniske spørsmål – vekter og dimensjoner
NLF har tett kontakt med både norske myndigheter og våre søsterorganisasjoner i Norden og resten av Europa for å sikre at transporten ikke hemmes. NLF har jevnlige møter med Vegdirektoratet hvor slike spørsmål drøftes.

For flere detaljer, både om søknad fra NFL om tilskudd og den fulle rapporten som  var vedlegg til søknaden, er det bare å klikke på vedleggene (PDF-fil).

151014_TS-FORUM_Søknad om støtte til næringspolitiske arbeid_2015
151014_VEDLEGG_TS-Forum_søknad om støtte 2015