VEDTEKTER FOR TS – FORUM NORGE

31.08.2017

§ 1 Foreningens firma
Foreningens navn er TS-forum Norge og er etablert av transportsentraler i Norge i samarbeid
med Norges Lastebileier-Forbund og har sitt kontor i Oslo.

§ 2 Foreningens formål
TS-forum Norge sitt formål er å fremme medlemsbedriftene og deres eieres interesser,
skape et samarbeidsmiljø samt være et idefremmende og koordinerende organ.
TS-forum Norge har som målsetning å styrke den faglige kompetansen for daglige ledere,
administrasjon og styremedlemmer i medlemsbedriftene samt bygge personlige nettverk
mellom medlemsbedriftene.

TS-forum Norge skal fremme og utvikle tiltak i tråd med gjeldende lover og forskrifter som
kan tjene medlemsbedriftene generelt i deres daglige virksomhet.

TS-forum Norge kan mot godtgjørelse påta seg oppgaver utover dette for sine medlemmer.
TS-forum Norge sin virksomhet skal ikke omfatte medlemsbedriftenes innbyrdes
konkurranseforhold.

Det næringspolitiske arbeid utad ivaretas av Norges Lastebileier-Forbund. TS-forum Norge vil
gjennom Norsk Transportforum gi sitt bidrag i dette arbeidet.

Ved behov eller ønske om deltakelse eller verv i andre organisasjoner, for å ivareta TS-forum
Norges interesser, utnevner Styret representant(er). Når det er aktuelt å ha ett eller flere
styreverv i andre organisasjoner, skal som hovedregel alltid styreleder i TS-forum Norge ha
ett av disse.

§ 3 Medlemskap
TS-forum Norge er åpent for medlemskap for alle transportsentraler og transportselskaper i
Norge.

For å kunne godkjennes som medlem skal selskapet drives etter sunne forretningsprinsipper,
innenfor norsk lovgivning, og uten å undergrave andre transportørers eksistensgrunnlag.

Dette innebærer at selskapet skal tjene bileierens og sine eieres interesser i tråd med TSforum Norges formålsparagraf.
Nye medlemmer skal godkjennes av styret.

§ 4 Finansiering
TS-forum Norge finansierer sin drift ved årlig kontingent fastsatt av generalforsamlingen.
I tillegg finansierer TS-forum Norge sin drift gjennom samarbeidsavtaler med et lite utvalg av
bransjens leverandører. Dette skal skje i størst mulig grad i samarbeid med Norges
Lastebileier-Forbund og i forhold til deres avtaler.

TS-forum Norge kan også finansiere sin drift for eksempel ved honorarer for bestilte tjenester.

§ 5 Foreningens styre
Styret består av 6 – seks – personer inklusive styrets leder. Foreningens styre skal også ha 2 – to -varamedlemmer.

Den er valgbar til foreningens styre, som er daglig leder eller styremedlem i
medlemsbedriften.

Styremedlemmene velges av generalforsamlingen for 2 år, med unntak av styrets leder som
velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

Ett av styremedlemmene skal utnevnes av Norges Lastebileier-Forbund. Styremedlemmet
har styrevervet så lenge Norges Lastebileier-Forbund ønsker.

Styrets nestleder velges av og blant styret på første styremøte etter ordinær
generalforsamling. Første – 1. – varamedlem møter fast på styremøtene.

Ved stemmelikhet i styret teller styreleders stemme dobbelt.

Styret sammenkalles normalt fem ganger pr. år, eller så ofte det finnes nødvendig.

§ 6 Generalforsamlingen
TS-forum Norges høyeste organ er generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hver medlemsbedrift en – 1 stemme.

Medlemsbedriften har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig
etter eget valg. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt.

Generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni måned hvert år. Generalforsamlingen
velger en valgkomitè på 2 personer som fremmer forslag på styrets leder, styremedlemmer
og varamedlemmer for neste generalforsamling med unntak for Norges Lastebileier-Forbund
sitt medlem i styret, jfr § 5, fjerde avsnitt.

Det bør bestrebes å velge styremedlemmene fra forskjellige type transportbedrifter, slik at
bedrifter av så vel forskjellige størrelse som geografisk beliggenhet blir representert.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, som er ordstyrer. I styreleders fravær åpnes
generalforsamlingen av et av styrets øvrige medlemmer eller av den styret har utpekt.
Vedkommende blir ordstyrer.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

         1. Styrets beretning
         2. Handlingsplan
         3. Fastsetting av resultatregnskap, balanse med revisors beretning
         4. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse
         5. Valg av to representanter til å signere protokoll fra generalforsamlingen.
         6. Valg av styrets leder for ett – 1 – år
         7. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomitè for to – 2 – år
         8. Fastsettelse av kontingent
         9. Behandling av innkomne forslag

Ved valg og beslutninger på generalforsamlingen kreves det simpelt flertall blant de
stemmeberettigede.

Innkalling til ordinær generalforsamling skal skje med minimum 4 ukers varsel.

Ethvert forslag som en medlemsbedrift ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal
være skriftlig og mottatt av styret innen 3 uker før generalforsamlingen, og være utsendt
medlemsbedriftene senest 14 dager før generalforsamlingen.

Styrets årsberetning og regnskap, i revidert stand, skal være skriftlig mottatt av styret innen
3 uker før generalforsamlingen, og være utsendt til medlemsbedriftene senest 14 dager før
generalforsamlingen.

Det skal føres protokoll fra generalforsamlingen. Protokollen signeres av ordstyrer og to
representanter valgt av generalforsamlingen. Protokollen tilsendes medlemmene og Norges
Lastebileier-Forbund.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, og med
innkallingsfrist på 14 dager. Videre skal innkalling finne sted når minst 1/4 av medlemmene
skriftlig krever det. På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som er
nevnt i innkallingen.

§ 8 Kontingent
Kontingent for inneværende år skal senest betales innen 30. juni hvert år. Dersom
kontingenten ikke er betalt innen 31. desember, blir medlemskapet strøket.
Utmelding fra TS-forum Norge skal skje skriftlig til styret og gjelder fra første årsskifte.
Medlemsbedrift som har innlevert utmelding før ordinær, evt ekstraordinær
generalforsamling har ikke stemmerett på generalforsamlingen

§ 9 Vedtekter
Endringer i vedtektenes § 1 til og med § 9 krever beslutning på generalforsamlingen med
minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Endring av vedtektenes § 10 Oppløsning av
foreningen, kan kun treffes når minst 2/3 av medlemmene er tilstede og hvor minst 2/3 av
de tilstedeværende stemmer for vedtektsendringen.

§ 10 Oppløsning av foreningen
Beslutning om oppløsning kan kun treffes på en generalforsamling hvor minst 2/3 av
medlemmene er til stede og hvor minst 2/3 av de tilstedeværende stemmer for oppløsning.
Dersom det ikke møter 2/3 av medlemmene, innkalles til ekstraordinær generalforsamling,
som uansett fremmøte kan oppløse foreningen, når minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for dette.

Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler Norges Lastebileier-Forbund, som øremerkes
trafikksikkerhetstiltak.

 

Her finner du mer om TS Forum Norges vedtekter