Om TS-forum Norge og Norsk Transportforum

Norsk Transportforum ble i desember 2018 avviklet

Foreningen Norsk Transportforum (NT) ble, med hjemmel i samarbeidsavtalen mellom NLF og TS-forum Norge datert 12. oktober 2015, besluttet stiftet 3. mars 2016. Tilstede var representanter fra NLF og TSF.  Vedtekter og etisk regelverk for forumet ble vedtatt.

Formålet med foreningen var å forvalte samarbeidsavtalen mellom NLF og TSF, og på selvstendig grunnlag ivareta interessene til forumets medlemmer og norsk transportnæring.

I 2018 har følgende organisasjoner vært medlem: Norges Lastebileier-Forbund, TS-forum Norge og Bussbransjeforbundet.

Ved utgangen av perioden besto NT-styret av Tore Velten (styreleder), Alv Ervik og Geir A Mo fra NLF, Morten Nore og Øystein Lie fra TSF og Tom Terjesen fra Bussbransjeforbundet. NLF hadde sekretariatet med Thorleif Foss.

Det ble i august 2018 tatt opp til diskusjon om det er hensiktsmessig å organisere samarbeidet mellom partene gjennom foreningen NT. Bakgrunnen var blant annet at tidligere styremedlem i NT, Eivind Karikoski, ble ansatt i NLF i juli 2018 og skal, etter avtale med TSF, dels fungere som daglig leder i TSF. Dette innebærer også en samlokalisering av kontorene til TSF og NLF. Møtet mente at ettersom samarbeidet mellom NLF og TSF oppleves å være bra, er det ikke lenger det samme behovet for den formelle organiseringen av samarbeidet gjennom NT. Det har blitt opplevd som byråkratisk, ressurskrevende og lite fleksibelt mht å arbeide med relevante saker. Også Bussbransjeforbundet var enig i dette, og ønsket heller en annen tilknytningsform til NLF.
På ekstraordinært årsmøte i desember 2018 ble Norsk Transportforum vedtatt avviklet.