Nytt EU-direktiv vil øke trailertransport i Norge

Det såkalte Svoveldirektivet setter full stopp for båtbunkers som inneholder over 0,1 % svovel. Økte kostnader kan tvinge varer over fra sjø til vei.

På oppdrag fra Norsk Industri, NHO, Oslo Havn KF og OMYA Hustadmarmor AS har Thema Consulting Group utarbeidet en rapport om konsekvensene av “Svoveldirektivet”. Det er et nytt EU-direktiv om tillatt mengde svovel i drivstoff for skip i det såkalte SECA-området. Direktivet innebærer at ingen skip som seiler innenfor dette området kan bruke drivstoff som inneholder mer enn 0,1 prosent svovel fra og med 1. januar 2015. “Overgangen til lavsvovlig drivstoff fører til høyere bunkerspriser for store deler av skipsfarten som betjener norske vareeiere”, heter det i rapporten.

Kostnad: 4 – 6 milliarder kroner

Direktivets begrensninger settes i verk allerede om et par måneder, og vil gi en umiddelbar kostnadsøkning for skipsfarten. Rapporten anslår at de økte kostnadene vil utgjøre mellom 4 og 6 milliarder kroner årlig. Kostnadene vil bli fordelt på norske forbrukere og eksportbedriftene som vil rammes mest. Også skipsfarten og havnevirksomheten må regne med lavere verdiskapning.

Mellom 95.000 og 190.000 flere trailerlass

Rapporten har benyttet flere tilnærminger til tallmaterialet sitt, og har havnet på at mellom 1 og 2 millioner tonn gods vil bli overflyttet fra sjø til vei som følge av svoveldirektivet. I tungtransporter utgjør dette mellom 90.000 og 190.000 fullastede trailere. Slik virker svoveldirektivet mot myndighetenes uttalte ønske om å flytte mest mulig av varetransporten her til lands fra vei til vann.

Hvilke konsekvenser får dette for vår del av norsk transportnæring?

Vi må nok anta at det kommer til å bli større godsbiltrafikk inn over Svinesund, i tillegg til at kystfrakten kan komme til å lide under økte kostnader. For transportkjøperne er det kombinasjonen tid/kostnader/leveringssikkerhet som er det viktigste. Blir kostnadene for store for båtfrakt, blir ett av parameterne kjøperne regner på, til biltransportens fordel. Dette vil igjen legge press på myndighetene når det gjelder utbygging og vedlikehold av veinettet som tradisjonelt benyttes for landsintern transport.