KVU for Godsterminal-struktur i Oslo-området – og vi er med!

Nå har arbeidet med å planlegge fremtidig godsterminalstruktur for Oslofjordområdet begynt for alvor. Mange mener noe om dette, og TS Forum er med på å mene - ja, vi sitter faktisk i arbeidsgruppen.

Morten Nore er TS Forums representant i gruppa som er satt ned for å gjennomgå arbeidet så langt, evaluere funnene som er gjort, samt drøfte hvilke konsekvenser disse funnene kan og vil få for en fremtidig løsning for godstrafikken i hele Oslofjordområdet.

Terminalstruktur, kombinert havneløsning – og hvor?

Oslofjordområdet er et av landets hovedområder for innførsel av alle typer gods, samt utførsel av eksportvarer. Området skal planlegges for den mest effektive kombinasjonen av jernbane, sjøfrakt og veitransport i fremtiden. Det betyr at så å si alle aspekter ved tradisjonell transport må gjennomtenkes, samtidig som man ønsker å ivareta de miljømessige hensynene dette innebærer. Politisk er det et klart ønske om å få mer av transporten over på tog i fremtiden – men det forutsetter at banetrafikken kan levere mer optimalt på tid enn i dag. Videre er det et ønske om å unngå forurensende frakt gjennom Oslo, tydeliggjort ved vintermålinger av svevestøv og luftforurensning i byen. Og hvilken havn skal man velge som et fremtidig satsingspunkt? Moss, Horten eller Oslo? Eller hva med de andre siden av fjorden; Sandefjord, Larvik, Grenlandsdistriktet, Drammen? Eller hva med en kombinasjon…?

Tunnel eller bro?

Kanskje det som engasjerer folk mest ved tanker om nye fjordløsninger. Statens Vegvesen vil ha bro, andre vil ha tunnel, noen vil utvide Oslofjordtunnelen, noen har tenkt på synkebro a la Operatunnelen. Det viktigste nå, er at all planlegging skjer kronologisk riktig, med øye for hvilke konsekvenser alle valg man tar, vil få.

Og det er denne jobben man er i gang med nå, og som vi i TS Forum er en del av. Konsekvensene er nemlig noe man må se på forhånd – de kan være nok til å skrinlegge et valg eller at man bestemmer seg for et annet. Derfor er da også gruppen som jobber med dette, svært så bredt sammensatt. Her er det politikere, representanter for kommuner og fylker, for transportører, NHO, Vegdirektoratet og Kystverket.

Det har allerede vært holdt to samlinger – eller “verksteder” som det kalles i KVU-sjargongen. Der har lant annet transportørene fått uttale seg om sine ønsker for et fremtidig transportnett, NHO ha vært på banen, havnene og kommunene ved fjorden har ytret seg. Resultatet så langt – den endelige rapporten skal legges frem for Samferdselsdepartementet til høsten – er noen delmål som kan sammenfattes slik:

For transportører:

 • Bedre tilgjengelighet til hovedvegnettet
 • Terminaldrift uten forsinkelser
 • Trafikksikkerhet
 • Gode sosiale funksjoner, døgnhvileplasser, p-plasser
 • Like konkurransevilkår
 • Lik tilgang til terminal
 • Tilgang til gode arealeffektive løsninger og videreutvikling
 • Optimal markedsnærhet for å minimalisere transportbehovet som gir bærekraftige løsninger
 • Effektivisere eksisterende terminaler, 24/7, 15-20 års tidshorisont
 • Statlige etater må inn for å sikre strategiske terminalområder
 • Terminalene må ha tilstrekkelig kapasitet og areal for å samle flest mulig samlastere og transportører
 • Transportørene må tjene penger, unngå tidstyveri f.eks kø, mulighet for å levere mest mulig gods på kortest mulig tid.
 • Regularitet og frekvens er viktig
 • Kostnadseffektivitet for den enkelte transportform

For samlastere:

 • Regularitet og frekvens er viktig
 • Kostnadseffektivitet for den enkelte transportform
 • Mulighet for cross-docking
 • Lavest mulig enhetskostnad
 • Høyt volum, intermodalitet
 • Færre og mer effektive terminaler
 • Kostnadseffektivitet for den enkelte transportform
 • Større tjenestetilbud

For vareeiere

 • Færre godsknutepunkter som fører til konsolidering av volum
 • Pålitelighet, rett tid, riktig pris og kvalitet
 • Flere transportformer og velge mellom for å redusere sårbarhet
 • Miljø og klimavennlige transportløsninger
 • Styrket konkurranseevne
 • Arealer med utvidelsesmuligheter
 • Tilgang på funksjoner/utilities

 For samfunnet:

 • Redusere utslipp og støy
 • Harmonisert avgiftspolitikk
 • Det må bli dyrere å kjøre lastebil
 • Utvikle terminaler som legger til rette for overføring fra vei til kjøl og bane
 • Lønnsomt næringsliv, trafikksikkerhet, klima og miljø
 • Samfunnsaksept for terminaler(at det blir støy etc.)
 • At det legges til rette for vekst
 • Sikker håndtering
 • Virksomheten må ikke være i konflikt med omkringliggende samfunn
 • God samfunnsøkonomi

Dette er situasjonen akkurat nå. Vi skal holde medlemmer og andre lesere informert videre i prosessen.

Vi høres!

Morten Nore
Medlem i KVU-gruppa.