Forskrift om allmenngjøring har trådt i kraft

Forskriften om allmenngjøring på godssiden er i kraft fra 01.07.15. I korttekst betyr det at all transport i Norge skal foregå med betaling på eller over minstelønn.

Fra Jon Stordrange, adm. dir. i NHO Transport, har vi fått tilsendt følgende:

NHO Transport har ikke deltatt i Tariffnemndas behandling, men har i sitt høringsnotat datert 11.03.15 støttet allmenngjøring. Imidlertid har foreningen gjort det klart at allmenngjøringen bør begrenses til kabotasje og dermed ikke innbefatte internasjonal transport. Tariffnemnda har på sin side lagt det såkalte utsendingsdirektivet til grunn for allmenngjøringen, noe som medfører at visse kategorier av kabotasje og internasjonal transport blir omfattet av allmenngjøringen, mens andre blir unntatt. Det åpnes dermed for visse fortolkningsmuligheter.

Tommelfingerregelen blir imidlertid at allmenngjøringen ikke kommer til anvendelse hvis den som får utført transporttjenesten og dermed er bestiller befinner seg i utlandet. En utenlandsk bestiller kan dermed både bestille internasjonal transport og kabotasjekjøring i Norge uten å benytte allmenngjort sats, men en norsk bestiller av kabotasjeoppdrag skal betale allmenngjort sats på kroner 158,32 per time. Norske bedrifter kan imidlertid ikke omgå forskriften ved å organisere bestillinger via utenlandske speditører eller bestillere, og en utenlandsk bestiller med betydelig virksomhet i Norge kan også bli omfattet av forskriften.

Yrkestrafikkforbundet, Transportarbeiderforbundet, Norges Lastebileier-Forbund og NHO Transport har hatt et møte med Arbeidstilsynet for å høre hvordan forskriften vil bli håndhevet og hvordan etterlevelsen vil bli kontrollert, spesielt i forhold til utenlandske aktører. Det ble ikke gitt noe klargjørende svar på dette, men Arbeidstilsynet vil komme tilbake med en konkret veileder på flere språk. Denne vil selvsagt bli sendt NHO Transports medlemsbedrifter straks den foreligger.

For å være sikre på at forskriften blir etterlevd, må bedriftene fortsette å overholde minstelønnssatsen gitt i Transportoverenskomstens nærdistribusjonsdel. Ved langtransport må man kunne dokumentere at den gjennomgående avlønningen over tid gir en timelønn som minst tilsvarer den allmengjorte satsen på kroner 158,32 per time.

Medlemsbedriftene vil bli holdt løpende informert etter hvert som det kommer nye avklaringer fra Tariffnemda og Arbeidstilsynet. Tariffnemndas vedtak og forskriften finnes imidlertid her:
https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/org/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/permanente-nemnder-rad-og-utvalg/tariffnemnda/vedtak/2015/protokoll-32015/id2413722/