Om TS-forum Norge og Norsk Transportforum

Norsk Transportforum er en nyetablert forening med Norges Lastebileier-Forbund, TS-forum Norge og Norges Turbileierforbund som medlemmer.

Formålet med Norsk Transportforum er å forvalte samarbeidsavtalen mellom Norges Lastebileier-Forbund og TS-forum Norge, og på selvstendig grunnlag ivareta interessene til forumets medlemmer og norsk transportnæring.

Det er et mål at NT skal behandle saker av felles interesse for medlemmene, og at disse sakene kan løftes fram av NT i den offentlige debatten.

Medlemmer er p.t Norges Lastebileier-Forbund, TS-forum Norge og Norges Turbileierforbund.

Styret behandler årlig en næringspolitisk handlingsplan for forumet etter forslag fra medlemsorganisasjonene. Handlingsplanen skal finansieres med tilskudd fra medlemsorganisasjonene, og ansvar for gjennomføring av næringspolitisk handlingsplan
tillegges Norges Lastebileier-Forbund.

 

Handlingsplan for 2017 er som følger:

Aktivitet Tid Kommentar
Vårmøte Primo mai Nasjonal Transportplan 2018-2029
Arendalsuka Medio august Transportnæringens betydning for Norge
NLFs transportkjøperturne Primo august-september Ansvarliggjøre transportkjøper – evt. fokus på varemottakene i nærliggende sentre
Høstmøte Primo november Transportnæringen etter valget
Forskriftsfeste BVL Møte ila mars/etter avtale med LUKS Støtte LUKS i arbeidet med å forskriftsfeste BVL
Planlegge for 2018 November/desember NLFs Transportkonferanse

Nyhetsbrev

Revidert handlingsplan for TS Forum 2017

Bakgrunn

Bakgrunnen for at NLF var med og etablerte TS Forum Norge, var at NLF skulle ta seg av den næringspolitiske delen mot myndigheter og media mv, mens bileierne lokalt hadde behov for en profesjonell driftsorganisering lokalt. NLF var med og etablerte TS Forum for at bileierne skulle få lokale tilknytningspunkter som tar seg av kundekontrakter, pristilbud, innkjøpsavtaler, kvalitetssystem mv, slik at lønnsomheten for bileierne styrkes.

Veien videre

I denne sammenheng bør det ikke være noe problem for NLF at de fortsatt tar seg av den næringspolitiske delen (TS støtter opp om dette), mens TS-ene bruker noe mer ressurser enn hittil på å forbedre lønnsomheten og kvaliteten i vårt arbeid overfor bileierne lokalt. TS Forum bør med basis i vår lokale kunnskap prioritere å forbedre innkjøpsavtaler, ikt-løsninger, ledelse mv på prosjektbasis for å styrke vår profesjonalitet overfor bileierne.

Fra 01.01.17 overføres det næringspolitiske arbeidet mellom NLF og TS forum i sin helhet til Norsk Transportforum.

Visjon

TS Forum Norge skal være det naturlige møtepunkt for ledere fra transportsentraler og private transportselskaper

Forretningsidé

Møtepunktet skapes gjennom nettverksbygging, næringspolitisk arbeid i samarbeid med NLF, rammeavtaler og utarbeidelse av felles rammestruktur for næringen